Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
 • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
 • Biuro Podróży Discover Silesia >>
 • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
 • Pałac w Wojanowie >>
 • Zamek Karpniki >>
KALENDARZ
<<>>
Czerwiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
     1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29 30
 
CZY WIESZ, ŻE?
 • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
 • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
 • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
 • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
 • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
Zapytania ofertowe- nadzór budowlany

Wrocław, dnia 29.05.2017 r.

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2017 ws. wyboru wykonawcy usługi nadzoru budowlanego obejmującej realizację projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert.

W dniu 29.05.2017 dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy:

SaniPROJEKT Usługi Inżynierskie Wojciech Mickiewicz
ul. Dębowa 4, 55-012 Żerniki Wrocławskie

Dziękujemy za złożone oferty.

Treść zawiadomienia- pobierz

Wrocław, dnia 28.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
z siedzibą przy ul. Świdnickiej 31, 50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32, Fax: 71 782 22 32
NIP 898 20 69 723, REGON 020110204
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
pn.  „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”  

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT 

 1. I.              Przedmiot zamówienia:

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru budowlanego obejmująca realizację projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Okres świadczenia usługi nadzoru budowlanego: od dnia podpisania umowy (planowana data 01.07.2017 r.) do dnia 31 marca 2019 r., tj. 21 miesięcy. Miejsce realizacji zamówienia: folwark w  Bukowcu. 

Zakres projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”:

Głównym celem projektu jest ochrona obiektu zabytkowego jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu położony na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. W obiekcie tym zostanie utworzone Centrum Kulturalno - Edukacyjne, zaspokajające potrzeby kulturalno-edukacyjne mieszkańców oraz umożliwiające kształtowanie i rozwój umiejętności osób uzdolnionych artystycznie.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców zachodniej części Polski oraz pośrednio do mieszkańców przygranicznych miejscowości zarówno po stronie Czeskiej jak i Niemieckiej.

Lokalizacja projektu:

Projekt realizowany będzie w miejscowości Bukowiec, na obszarze województwa dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim, gmina Mysłakowice.

Dokumentacja dla konkursu w ramach, którego realizowany jest przedmiotowy projekt dostępna jest do pobrania pod linkiem: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-slabiej-rozwiniete-2016

3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem budowlanym:
3.1 Roboty budowlane w budynku  Obory. Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe, odgruzowanie. Fundamenty pod odtwarzane elementy konstrukcyjne. Ściany i słupy. Stropy. Dach - konstrukcja i pokrycie. Ścianki działowe, zabudowy, przewody kominowe. Tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie. Posadzki wraz z podłożami. Stolarka okienna i drzwiowa, elementy ślusarskie. Elewacja. Izolacja ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu. Rusztowania. Wejścia do budynku. Obsługa osób niepełnosprawnych
3.2 Instalacje sanitarne w budynku Obory. Instalacja wody użytkowej wewnętrzna, Instalacja hydrantowa wewnętrzna. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna. Instalacja centralnego ogrzewania, Kotłownia, Wentylacja mechaniczna. Urządzenia sanitarne. Przyłącza.
3.3 Instalacje elektryczne w budynku Obory. Zasilanie obiektu, Rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające, Instalacja oświetleni podstawowego i awaryjnego, Instalacja gniazd wtykowych, Instalacja uziemiająca. Odgromowa i połączeń wyrównawczych , Sieć strukturalna dla instalacji komputerowej i telefonicznej, Instalacja RTV-SAT, Instalacja oddymiania.
3.4 Roboty budowlane w budynku Stodoły: elewacja, ścianki aluminiowe.
3.5 Roboty budowlane w budynku Browaru. Roboty budowlane w łączniku: powierzchnie murowane, dach nad łącznikiem, ścianki działowe, zabudowy, przewody kominowe, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, Posadzki wraz z podłożami, Stolarka okienna i drzwiowa, elementy ślusarskie.
3.6 Instalacje sanitarne w budynku Browaru. A).Roboty sanitarne w łączniku: Instalacja wody użytkowej wewnętrzna, Kanalizacja sanitarna wewnętrzna, Instalacja centralnego ogrzewania, Kotłownia, Urządzenia sanitarne, Wentylacja mechaniczna, Przyłącza
3.7 Instalacje elektryczne w budynku Browaru. A).Roboty elektryczne w łączniku: rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające, Instalacja oświetleni podstawowego i awaryjnego, Instalacja gniazd wtykowych. B).Montaż opraw w sali głównej
3.8 Roboty budowlane w budynku Opactwa . Opactwo – dawne Mauzoleum Redenów dokończenie robót w budynku Opactwa: strop pośredni wieży, schody zewnętrzne stalowe, elewacja wieży
3.9 Roboty budowlane - Dom Rybaka . budowla drewniana: Projekt obejmuje swym zakresem budowę Domu Rybaka jak również wykonanie dojścia do obiektu w formie ścieżki parkowej. Jako sposób komunikacji przewiduje się jedynie dojście piesze. Nie projektuje się żadnych bram ani ogrodzeń wokół obiektu ani jego działki. Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Obowiązki NADZORU BUDOWLANEGO:
1)    pełny zakres czynności  wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255),tekst jednolity),
2)    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3)    sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4)    sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział  w czynnościach odbioru wykonanych prac,
5)    potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i bieżące informowanie o terminowości wykonania robót,
6)    uczestniczenie w naradach roboczych, w pracach Komisji w trakcie prowadzenia robót, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonywanych napraw i usuniętych  usterek oraz w trakcie przeglądu gwarancyjnego.
7)    udział w wymienionych wyżej czynnościach, które będą prowadzone również po zakończeniu prac przez Wykonawcę robót, a które będą dotyczyć robót wykonanych w trakcie obowiązywania umowy uważa się również za integralną część niniejszej umowy, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.     

4.2 Wymagania– NADZOR BUDOWLANY:

1)    musi spełniać wymogi niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250,2255), a w tym winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające, do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzją w specjalności określonej w art. 14 ust. 1 punkt 2, 4 b, 4 c  Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250,2255). Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, powinien posiadać dwuletnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiadać uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac budowlano konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych.
2)    winien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane,
3)     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przebywał na budowie z częstotliwością zapewniającą właściwą kontrolę wykonywanych robót.
4)    Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadał możliwość pobytu na budowie wg potrzeb budowy, a w przypadku wystąpienia awarii – niezwłocznie.
5)    Pobyt Inspektora Nadzoru na budowie i kontrola wykonywanych robót będzie następować bez konieczności otrzymania dodatkowego zawiadomienia przez Zamawiającego.
6)    W przypadku powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności dokonania inspekcji w trybie pilnym, wynikającym z sytuacji powstałej na placu budowy, Inspektor zobowiązany będzie do przybycia na budowę, bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od otrzymania takiej informacji, a w przypadku awarii niezwłocznie.

4.3 Personel. Nadzór Budowlany zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych  funkcji technicznych:

1)     inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
2)     inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych;
3)     inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznych

II. Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Nie dotyczy.

 Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest
wypełnienie załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1).
Wymaga się, aby oferty były ważne do 15 lipca 2017 roku.
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 1 lipca 2017 roku.

III. Sposób obliczania ceny:

Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 28.04.2017 r.
i będą one przyjmowane do dnia 12.05.2017 r. do godz. 12:00.

Oferty będą rozpatrywane po 12.05.2017 r.

V. Planowany termin realizacji zamówienia:
Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.03.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia (np. w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

VI. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty: 

Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami: 

L.  P.                           KRYTERIUM                                                 WAGA

  1.                                Cena netto                                                    100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o ww. kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

       Cena netto oferty najtańszej

—————————————————   x 100 = ilość punktów 

         Cena netto oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.smorek@dolinapalacow.pl
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 28.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r. do godz. 12:00.

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 31.05.2017 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu. 

Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://www.dolinapalacow.pl/.

VIII. Pytania i wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień. 

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz przekaże tą informację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.

IX. Informacje dodatkowe: 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XI. Wiedza i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający następujące doświadczenie: min. 24 miesiące doświadczenia w funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada potencjał kadrowy, który w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od terminu składania ofert sprawował nadzór budowlany, w branży konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej i elektrycznej o łącznym okresie 24 miesiące dla każdej branży osobno. Przynajmniej jedna inwestycja musi być o wartości minimum 5 mln zł brutto oraz musi być zrealizowana (zakończona). W tym celu wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pkt. 4 Załącznika nr 1 Formularza Ofertowego.

XII. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi zapewnić personel, który spełnia wymogi niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250,2255), a w tym posiada uprawnienia budowlane uprawniające, do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzją w specjalności określonej w art. 14 ust. 1 punkt 2, 4 b, 4 c  Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250,2255) oraz winien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane,

Dopuszcza się łączenia funkcji nadzoru inwestorskiego różnych branż przez jedną osobę pod warunkiem, że dana osoba ma stosowne uprawnienia i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane.

XIV. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XV. Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XVI. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVII. Warunki zmiany umowy:

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

1.Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
g) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
h) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
i) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
j) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.
d) zmiana osoby inspektora nadzoru inwestorskiego na osobę o równoważnych uprawnieniach.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem- pobierz 

Dokumentacja projektowa- pobierz Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,46569 sekundy, 0,70829 MB