Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
  • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
  • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
  • Biuro Podróży Discover Silesia >>
  • Zamek Karpniki >>
  • Portal Life Beyond Tourism >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
  • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
  • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
  • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
  • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
  • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
Zapytanie ofertowe-rowy melioracyjne

Wrocław, 21.12.2018

Zapytanie ofertowe
Oczyszczanie i pogłębienie rowów melioracyjnych przy ogrodach ozdobnych 

Tytuł projektu: „Pielęgnacja parku i założenie Ogrodów Dydaktycznych w Ornamental Farm Bukowiec” realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, REGON: 020110204, NIP: 898-206-97-23.
2. Osoba do kontaktów: Katarzyna Smorek- tel. +48 501 83 57 81, k.smorek@dolinapalacow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.         Przedmiotem niniejszego zamówienia jest oczyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych przy ogrodach ozdobnych
2.         Informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte są w Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.         Termin realizacji 10.01.2019 – 15.03.2019
4.         Termin płatności do 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM" będącym zał. nr 1.
2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna.
3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. VAT należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych – podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBEM OCENY OFERT.

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej trzech ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich wagami - kryterium: cena waga: 100 %
Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt
5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w siedzibie Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, tel. +48 71 782 22 32 lub przesłać drogą mailową na adres: k.smorek@dolinapalacow.pl
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2019 r. o godzinie 15:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania procedury wyboru przedmiotu zamówienia bez podania przyczyn.
6. Termin rozstrzygnięcia ofert nastąpi w dniu 07.01.2019 r.
7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Treść zapytania ofertowego, zał. 1 formularz ofertowy- pobierz
Załacznik nr 2, szczegółowy opis zamówienia- pobierzProjekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,02485 sekundy, 0,69427 MB